evoSOLUTIONS

SYGNALIŚCI – Audyt i wdrożenie

23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego

W myśl zapisów projektu wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniały min. 50 pracowników lub osiągnęły roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR (aktywa bilansowe 10 mln EUR) będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych.

Projekt Ustawy o Jawności życia publicznego

Zgodnie z założeniami, głównym celem ustawy jest zwiększenie transparentności oraz kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne. Niektóre z zapowiadanych zmian zbliżone są do innych wiodących przepisów antykorupcyjnych takich jak: UK Bribery Act, regulacji amerykańskich czy nowej francuskiej ustawy antykorupcyjnej (Sapin II) obowiązującej od początku czerwca br.

Proponowana ustawa wprowadza obowiązek stosowania procedur antykorupcyjnych dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek sektora publicznego. Jak wynika z zapisów projektu ustawy, przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przygotowania i efektywnego stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Wśród takich rozwiązań, według ustawodawcy powinny znaleźć się m.in.:

 • opracowanie i skuteczne wdrożenie kodeksu etyki,
 • umieszczanie w umowach klauzul stanowiących, iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych;
 • określenie sposobów/procedur informowania organów o nadużyciach korupcyjnych (tzw. system whistleblowing),
 • szkolenie pracowników i uświadamianie ich w zakresie odpowiedzialności karnej w przypadku dopuszczenia się korupcji,
 • procedury i wytyczne dotyczące otrzymywanych prezentów;
 • wdrożenie wewnętrznych procedur dotyczących otrzymywania prezentów i innych korzyści przez pracowników,
 • przeciwdziałanie tworzeniu „funduszy korupcyjnych”, które umożliwiają finansowanie nieuczciwych płatności,
 • stosowanie w umowach klauzul antykorupcyjnych.

Przepisy ustawy zawierają także 3-letni zakaz zatrudnienia osoby pełniącej funkcje publiczne (po zakończeniu pełnienia funkcji) w podmiocie, wobec którego osoba publiczna podejmowała ważne decyzje, np. brała udział w podejmowaniu decyzji lub rozstrzygnięciu przetargu.

Sankcje

Prezentowane założenia do projektu ustawy zakładają również konkretne istotne sankcje. W przypadku postawienia zarzutów korupcyjnych osobie działającej w imieniu bądź na rzecz przedsiębiorcy, CBA będzie mogło przeprowadzić kontrolę procedur antykorupcyjnych w danym podmiocie. Ich brak lub pozorność zagrożone będzie sankcją do 10 mln złotych. Kara będzie nakładana przez UOKiK na wniosek CBA. Ukarany podmiot będzie również wykluczony z ubiegania się o zamówienia publiczne przez okres 5 lat.

Osoby pełniące funkcje publiczne, które wbrew zakazom zatrudnią się u przedsiębiorcy, narażają się na kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat, a także zwrot dochodu osiągniętego wbrew zakazowi. Przedsiębiorcy, z kolei, zatrudniający taką osobę mogą otrzymać karę w wysokości do 500 tys. złotych.

Istotne zmiany dla sektora publicznego

Istotne zmiany mają dotknąć sektor publiczny, tzn. pojawią się nowe, ujednolicone wzory oświadczeń majątkowych, rozszerzony zostanie katalog osób zobowiązanych do ich składania, a wszystkie oświadczenia – zgodnie z zapowiedziami – będą jawne i publikowane w BIP z wyjątkiem oświadczeń funkcjonariuszy służb. Projekt ustawy przewiduje dodatkowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, spółek zobowiązanych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Będą one zobowiązane prowadzić rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w formie pisemnej oraz umów cywilnoprawnych, których skutkiem jest wydatkowanie środków pieniężnych przez te podmioty w kwocie co najmniej dwóch tysięcy złotych. Do rejestru umów mają być wprowadzane informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie ustawy.

Ile czasu będą miały przedsiębiorstwa na dostosowanie się do wymagań ustawy?

Zgodnie z art. 135, ustawa wchodzi w życie 1 marca 2018 roku, z wyjątkiem: art. 72 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1, które wchodzą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Artykuły te znajdują się w rozdziale 10 dotyczącym przeciwdziałania praktykom korupcyjnym i dotyczą zagadnienia wdrożenia procedur antykorupcyjnych.

 

W związku z powyższym proponujemy Państwu kompleksowe wdrożenie zapisów nowej ustawy o Jawności Życia Publicznego. 

Podstawowe elementy wykonywanego dla Państwa wdrożenia:

ETAP 1: Inwentaryzacja

 • Poznanie organizacji, jej struktury i potrzeb. Zbadanie rynku głównego na którym działa,w tym zdefiniowanie szczególnych obszarów ryzyka.
 • Przegląd obowiązujących regulacji i zasad korporacyjnych w zakresie pokrywającym się z ustawą.
 • Analiza stanu bieżącego w zakresie stosowanych praktyk antykorupcyjnych, przeciwdziałających nadużyciom czy procedur whistleblowing.

ETAP II: Wdrożenie

 • Zarysowanie planu dostosowawczego na podstawie danych zebranych zgodnie z zebranymi informacjami o przedsiębiorstwie.
 • Opracowanie kodeksu etyki – określenie wartości, na których opiera się kultura firmy i zasad jakie ma realizować w codziennej działalności, wytypowanie postaw pożądanych a także nieakceptowanych w organizacji. Umożliwienie spójnego zarządzania kwestiami etycznymi w organizacji.
 • Opracowanie umownych klauzul antykorupcyjnych – przygotowanie klauzul dla kontrahentów nakładających obowiązek zapoznania się i przestrzegania zasad etyki danej organizacji. Szczególnie istotne wobec dostawców usług pośrednich świadczących usługi wspomagające względem klientów organizacji.
 • Opracowanie procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych prezentów – zapobieganie tworzeniu relacji nieformalnych i korupcjogennych.
 • Opracowanie procedur Whistleblowing  – opracowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych,opracowanie procedury zgłoszeń bezpośrednich do dedykowanego działu z użyciem kanałów telekomunikacyjnych (poczta, strona www itp) , zapewniających transparentne i jednocześnie niejawne lub anonimowe rozpatrzenie zgłoszenia.
 • Opracowanie wewnętrznych procedur postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości, 0pracowanie procedury działań wewnętrznych  w przypadku wykrycia nieprawidłowości, ramy postępowań wyjaśniających – co się dzieje z informacją po zgłoszeniu, kto jest odpowiedzialny za przeprocesowanie zgłoszenia, jakie są procedury ochrony zgłaszającego i jakie działania mogą lub powinny być podjęte po zgłoszeniu.
 • Wdrożenie – przygotowanie komunikacji zarządczej, dla skuteczności wdrożenia, konieczne jest spójne i widocznie poparcie dla etyki i przestrzegania reguł compliance, wyznaczenie standardów, wspieranie etycznego przekazu liderów organizacji

ETAP III – Szkolenie podnoszące świadomość

ETAP IV – Przygotowanie raportu do przekazania dla klienta.

Jak to działa?

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą składki do PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.

Dla przykładu przedsiębiorstwo, które zatrudnia 100 osób musi zatrudnić 6-ciu niepełnosprawnych pracowników, wówczas nie płaci składki. W przypadku kiedy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych płaci co miesiąc ok. 10 tyś. zł na rzecz PFRON, czyli rocznie 120 tyś. zł.

50% wyżej wymienionej kwoty, przedsiębiorstwo może wydać, kupując usługi w evoSOLUTIONS, drugie 50% i tak należy wpłacić do PFRON zgodnie z ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Artykuł 22, pkt.3.

Przedsiębiorstwo nadal wydaje 120 tyś. zł, ale dostaje usługi warte 60 tyś. zł i fakturę VAT obniżającą podstawę opodatkowania!

Współpracując z nami mogą Państwo znacznie obniżyć koszty redukując obowiązkowe wpłaty do PFRON.

SYMULACJA DZIAŁANIA REFINANSOWANIA

Faktura za usługi

Roczna wpłata na PFRON

Klienci evoSOLUTIONS

Pozostałe firmy

Klienci evoSOLUTIONS

24 000 PLN

24 000 PLN

100 pracowników

Pozostałe firmy

48 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

60 000 PLN

60 000 PLN

250 pracowników

Pozostałe firmy

120 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

120 000 PLN

120 000 PLN

500 pracowników

Pozostałe firmy

240 000 PLN

Klienci evoSOLUTIONS

240 000 PLN

240 000 PLN

1000 pracowników

Pozostałe firmy

480 000 PLN

Maria Myślińska

Account Manager

Informacja dot. PFRON

tel. 578 924 954

Edyta Cichocka

Koordynator działu kadr

Dział handlowy

tel. 578 739 287
business services specialized translations polish english francais solutions work shop wires